Zastupitelstvo 19.2.2019

Zastupitelstvo 19.2.2019

Na našem již třetím zastupitelstvu města se dále kromě našeho návrhu na ztransparentnění hlasování pomocí zakoupení hlasovacího zařízení (viz článek zde) projednaly některé majetkoprávní úkony, kdy se většinou jednalo o nepatrné pozemkové úpravy, ale i odkup pozemku v Lubech pro místní dobrovolné hasiče, či odkup pozemku pro rozšíření podnikání pana Vítovce v průmyslové zóně. Zmínit se dá i vcelku nečekaná nepříjemnost pro FotbalPark Klatovy z.s., který má zájem vybudovat „hřiště“ pro fotbal golf v Klatovech. Avšak díky menší chybě v žádosti na koupi části pozemku, budou muset tento svůj záměr zřejmě o rok odložit.

Dále zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. Tato dotace by měla pokrýt přibližně 1/3 nákladů (cca 11 mil Kč) na celkovou rekonstrukci Podhůrecké ulice. Dále pan místostarosta V. Chroust seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením 02/2019 (čerpání v 01/2019 bylo -20.345 tis. Kč a v 02/2019 -146.046 tis. Kč).

Zastupitelstvo města také schválilo vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2019/2020. Dále se zastupitelstvo zabývalo žádostí o prominutí poplatku z prodlení, jedné obyvatelce města, která během svého 14-tiletého pobytu v městském bytě nehradila nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. I přes doporučení bytové komise a rady města, si zastupitelstvo vyžádalo od této paní doložení všech příjmů a výdajů, aby se v této záležitosti mohlo lépe rozhodnout.

Příští zastupitelstvo proběhne začátkem dubna. Mezi tím se můžete těšit na informace z komisí čí výborů.