Program detailně

Doprava

Svobodná volba způsobu přepravy

Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba při plánování dopravní sítě a staveb myslet na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, chodnících a stezkách. Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat.

Rozšíření cyklostezek

Cyklostezky v Klatovech jsou vedeny v současnosti tak, že vyhovují především rekreační či sportovní potřebě. Začínají na okraji širšího středu města a vedou z něj ven. Ve středu města však zcela chybí. Prosadíme zapojení vyznačených cyklopruhů či cyklostezek u komunikací vedoucích přes střed města. Jistě nelze předpokládat, že budou Klatovy na zvlněném předhůří Šumavy plné cyklistů jako rovinatá města (třeba Pardubice, Hradec Králové), ale lidé preferující kolo mají mít možnost jet v dnešní stále hustší  silniční dopravě bezpečněji.

Více parkovacích ploch

Počet osobních vozidel se rok od roku neustále navyšuje. S tím je však spojen  problém s nedostatkem parkovacích ploch, který se projevuje zejména na klatovských sídlištích. Chybí nám koncepce, která by řešila akutní nedostatek parkovacích míst s ohledem na potřeby místních obyvatel a městskou zeleň.

Bezpečnější přechody pro chodce

V našem městě se nachází několik nebezpečných přechodů pro chodce, na kterých bylo poslední dobou na životě a zdraví vážně ohroženo několik dětí. Na zvýšení bezpečnosti chodců na těchto přechodech se příliš nedbá, či dokonce vznikají myšlenky na zbavení se odpovědnosti vytvářením míst pro přecházení. Za pomoci různých pohledů dopravních inženýrů, dopravních architektů a místních obyvatel, chceme zvýšit bezpečnost při jejich užívání.


Veřejný prostor

Zajistíme prvky pro rodiny s malými dětmi v centru města

Je až trapné, že v centru města není k dispozici žádný dětský herní prvek. Do historického centra nepatří obří dětské hřiště, ale je třeba vytvářet zákoutí, která umožní s dětmi relaxovat při cestě za nákupy, z úřadu, ze škol a podobně. Piráti chtějí město, které je živé, a děti do našeho života patří. I turisté v centru města se po návštěvě barokních skvostů často ptají po místě, kde je možné děti „vypustit“. Například rekonstrukce Hostašových sadů v tomto ohledu selhala. Umístění herních prvků musí být takové, aby neomezovalo další funkce veřejných prostranství. Věříme ale, že místa pro ně tu jsou.

Ohlídáme, že architektonické soutěže budou standardem

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. O průběhu a výsledcích soutěže budou občané přehledně informováni.

Dáme na doporučení kulturní komise

Zastupitelé musí plně využít možnosti spolupracovat s expertní komisí v otázkách zvelebování veřejného prostoru. Právě na půdě kulturní komise je možné dospět ke smysluplným návrhům a doporučení např. pro umísťování pomníků, specifikace rekonstrukcí některých částí veřejného prostoru a podobně.

Plně využijeme služeb městského architekta

Samotný fakt, že město má svého architekta je skvělý. Je třeba využívat jeho expertízy a kontaktů tak, aby byl rozvoj města koncepční, vkusný a město bylo funkčním celkem v horizontu desítek let, nikoliv po dobu volebního období.


Školství

Podpoříme průběžné inovace místních škol

Prosadíme systematické zjišťování poptávky po proměně klatovských škol mezi rodiči školáků a předškoláků v Klatovech. Myslíme si, že je úlohou zřizovatele podněcovat místní školy k proměnám jejich nabídky a vytvářet jim k tomu dobré podmínky.

Podpoříme zvýšení počtu tříd tak, aby v nich bylo méně žáků

Město musí spolu se školami hledat možnosti, jak zvýšit počet otevřených tříd a umožnit tak dětem kvalitnější vzdělání v méně přeplněných třídách.  I kvůli tomu, že školy mají jistotu, že naplní každý rok celou kapacitu, je nabídka čtyř základních škol v Klatovech velmi podobná. Je zdůrazněn i vliv spádovosti do dílčích škol. Proto je mnohem obtížnější umístit dítě do jiné než spádové školy. Zvýšení  počtu tříd by vedlo k rozšíření nabídky vzdělávacích programů jednotlivých škol, osobnějšímu přístupu k žákům, a umožnění volby rodičů.

Podpoříme projekty (školy) v Klatovech a bezprostředním okolí, které se snaží zavádět moderní vzdělávací přístupy

Piráti podporují vzdělání pomocí demokratických metod. Je klíčové inovovat základní školství tak, aby děti vedlo ke kritickému myšlení a odpovědnosti. Na místní úrovni chtějí piráti podporovat projekty a změny, které povedou ke zvětšení pestrosti nabídek škol. Naše společnost je různorodá, různé jsou představy o vzdělávání v jednotlivých rodinách a ne vždy se protínají s realitou místních škol. Společnost okolo nás se proměňuje, je třeba pomáhat i proměně školství. Při případných obměnách ředitelů budou Piráti podporovat kandidáty s jasnou vizí vedoucí k výchově do proměňující se společnosti.

Zajistíme funkční komisi pro školství v otázkách řešení problémů rodin se školami i naopak

Některé potřeby ale i spory jsou v rámci komunikace škola vs. rodina obtížně řešitelné. Navrhujeme z komise pro školství vytvořit místo, kde by se podobná témata mohla probírat a hledat řešení. Jedná se o nástroj používaný v jiných městech, který může pomoci rodinám i školám ve chvílích, kdy si nerozumí, nebo kdy nemůže škola sama vyhovět proměňujícím se potřebám rodin (společnosti).


Sport a kultura

Lépe fungující školská a kulturní komise

Navrhujeme jasně oddělit udělování dotací pro sportovní a kulturní akce. V současnosti je z historických důvodů, avšak nelogicky, vše na bedrech Komise pro výchovu, vzdělávání a sport. Komise pro Kulturu a cestovní ruch se totiž zabývá jinou agendou.

Přejeme si zavést širší diskusi o přerozdělení kompetencí jednotlivých komisí tak, aby bylo možné lépe využít experty v nich sedící. Organizační struktura úřadu, která je komisemi kopírovaná by neměla jít proti smyslu věci (expert na sport by neměl rozhodovat o dotacích pro koncerty a naopak).

Sport – Zpřehledníme udělování dotací pro sportovní organizace

Současný stav podmínek dotace pro sportovní (a kulturní akce) je zmatečný. Je třeba je upravit tak, aby se v nich vyznaly i menší sportovní organizace a nejen zaběhlí matadoři.

Udělené dotace musí být přehledně a souhrnně zveřejňovány (v současnosti se musí dohledávat jednotlivě v jednáních rady, či zastupitelstva).

Sport – Podpoříme projekty a činnosti pro rekreační sportování dětí

Většina organizovaných sportovních aktivit pro děti je v současnosti vedena sportovními kluby, které ze své podstaty směřují k výkonovému pojetí sportu. Jejich pozitivní přínos je neoddiskutovatelný a řada z nich dbá i na všestranný pohybový rozvoj dětí. Vnímáme však i poptávku po více „klubech“, které by dětem nabídly sportovní vyžití bez soutěžních ambicí. Rádi podpoříme spolky a jednotlivce, kteří takové činnosti provozují. Za úvahu by stálo také navýšení sportovišť s bezplatným vstupem. Sportovní aktivity musí být v našem městě přístupné co největšímu počtu obyvatel, zejména pak dětem.

Sport – Iniciujeme přívětivější podmínky užívání veřejných sportovišť

V poslední době došlo díky nákladným investicím do rekonstrukcí ke zvýšení kvality užívání veřejných sportovišť (např. krytý plavecký bazén, zimní stadion). Avšak byly tyto kroky skutečně přínosem pro naše občany? I v tomto směru věříme, že nástroj pro zjišťování užitečné zpětné vazby by byl prospěšný. Je nutné zajistit, aby provoz těchto sportovišť lépe sloužil skutečným potřebám občanů. Někdy stačí málo a veřejná služba se stane přívětivější a dostupnější. Např. je možné zpřístupnit krytý bazén i kratší dobou před zavírací hodinou (v současnosti 75 minut) s tím, že večerní plavci dodrží provozní dobu.

Kultura – Zpřehledníme udělování dotací pro kulturní akce

Současný stav podmínek dotace pro kulturní akce je zmatečný. Je třeba je upravit tak, aby se v nich organizátoři akcí vyznali a město jim mohlo efektivně pomoci. Udělené dotace musí být přehledně a souhrnně zveřejňovány (v současnosti se musí dohledávat jednotlivě v jednáních rady či zastupitelstva).

Kultura – Preferujeme neziskové akce přinášející pestrost v kulturní nabídce

Nedává nám smysl finančně podporovat výrazně výdělečné kulturní akce. Atraktivní nabídku je třeba tvořit jako mozaiku různých typů kulturních akcí mnoha žánrů, nikoliv podporou několik „pecek“ pro davy.

Kultura – Zavedeme a zveřejníme zpětnou vazbu ke kulturním akcím pořádaných městem

Město, zastoupené Odborem školství, kultury a cestovního ruchu “spolu” pořádá v našem městě celou řadu kulturních akci. Mimo zavedené festivaly jsou to například i velké koncerty na náměstí. Považujeme za užitečné vytvořit metodiku sledování úspěšnosti akce a sběr užitečné zpětné vazby, která by konstruktivně pomohla zlepšit další organizace těchto akcí.


Transparentnost a otevřenost

Všechny smlouvy města umístíme na internet

Všechny obchodní smlouvy uzavřené městem musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách města v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy podniků a institucí vlastněných městem. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv, i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s městem sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva bude zveřejněna bez nich. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. Slovensko zveřejňováním smluv ušetřilo již miliardy korun, měli bychom s tím začít i my.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví města

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby město přešlo k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky města utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem město, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro město samotné.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme přehledně na internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. Web města je v tomto ohledu nedostatečný, řada informací na něm je, ale v nepřehledné, nebo obtížně dohledatelné formě. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Město stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochotno zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci.


Zapojíme občany do rozhodování

Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji

Z jednání zastupitelstva, má být pořizován a zveřejněn audiovizuální záznam. Zápisy ze zasedání musí být vždy zveřejněny přehledně, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit. I zápisy z jednání komisí musí být veřejně přístupné (pokud tomu nebrání citlivost projednávaných témat, např. Komise pro sociálně právní ochranu dětí).

Připomínkového procesu se budou moci účastnit i občané

Souhlasíme s tím, aby měli občané a spolky svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.


Usnadníme přístup k informacím

Zavedeme automatické zveřejňování informací města a závislých organizací

Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na obchodní tajemství. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje.

O příjmech a výdajích města budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu

Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu, v maximální podrobnosti a bez zpoždění. Každý tak bude moci dohled, za co byla každá koruna z rozpočtu vynaložena. Současné zveřejňování jednou za rok ve formátu, který ztěžuje přepočítání jednotlivých položek, je nedostatečné.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu i na dalších informačních kanálech

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.


Vyjdeme vstříc aktivním občanům

Zřídíme systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a umožní veřejnou diskusi

Vedle běžného osobního setkání voliče se zastupitelem preferujeme i další formy komunikace a předávání zpětné vazby. Chceme spolupracovat se státními orgány, abychom společně vytvořili systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti mezi obcemi a městy sdíleny.

Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu

Současný zákon o obecném referendu reálnému zapojení občanů spíše brání. Stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku, a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

Usnadníme vznik spolků a vytvoříme podmínky pro jejich zapojení do obecních záležitostí

Místní spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Město disponuje prostory, které nejsou celý den využity. Ty by měly by být k dispozici aktivním občanům, spolkům, vzdělávacím institucím a start-upům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a budou mít pro svou činnost dostatečné technické zázemí. Samozřejmostí je bezplatná poradna pro jejich právní záležitosti.

Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí ve městě tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích města, občanů a podnikajících subjektů, považujeme za základ ekonomického rozvoje města a regionu. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Inkubátor pro začínající podnikatele a start-upy

Budeme hledat řešení pro zřízení “inkubátoru” pro začínající podnikatele a start-upy.  Připrava smysluplné zázemí nových podnikatelských subjektů (právní poradnu, daňové a účetní služby, prostory) je náročná. Město, které se chce rozvíjet, však nesmí přestat hledat cesty, které mu v budoucnu přinesou nové pracovní příležitosti.


Moderní technologie

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software, kdekoliv je to možné

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Dnešní svobodný software naštěstí zvládá otevřít i formáty komerčních programů, existuje však ještě řada institucí, které zasílají formuláře vyplnitelné pouze v daném software. To je pro řadu lidí komplikace a musí se to změnit.

Svobodný software ve školách

Ve školách budeme podporovat projekty, které směřují k seznámení žáků s pestrou nabídkou placeného ale i svobodného software. Studenti na školách se v současnosti většinou setkávají s programy od softwarových gigantů, které poskytují školám výhodné nabídky a bez diskuze i neocenitelnou podporu. Vede to však k omezené zkušenosti studentů a přílišné fixaci použití výpočetní techniky ve školách na konkrétního výrobce nebo dokonce i verzi programu. To má pro studenty omezený přínos, protože by měli být schopni se rychle zorientovat v široké paletě softwarových nástrojů a ne jen v omezeném výběru, který zrovna škola výhodně pořídila. Svobodný software nabízí širokou škálu možností. Podpoříme experty z místních škol, kteří budou chtít nabízet žákům a studentům i svobodný software.


Sociální služby

Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení

Město by mělo prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení pomocí všeobecně dostupných veřejných služeb. Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělávání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace.

Osobní přístup v sociálních službách

Při poskytování péče, zejména pro seniory, podporujeme osobnější přístup. Zvýšením priority terénních sociálních služeb chceme osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním po část pracovního dne podpořit v aktivním způsobu života ve společnosti jejich vrstevníků.

Dáme lidem šanci najít lepší práci

Za současné situace ekonomického růstu není nezaměstnanost v Klatovech problém číslo jedna. Město se však nadále musí snažit hledat nové investory do poloprázdné průmyslové zóny nejen z Německa, ale i Česka a dosavadní spolupráci s německými firmami a pracovními agenturami podporovat tak, aby na klatovském trhu vznikla přirozená firemní konkurence a občané našli uplatnění ve svém oboru i bez rekvalifikací. Do té doby jsou právě rekvalifikační programy hlavním nástrojem v boji s nezaměstnaností a hlavně cestou z propasti podprůměrných platů. Proto je třeba za spolupráce s krajem služby na pracovních úřadech zlepšovat a využívat efektivněji evropské dotace.


Ekologie

Recyklace se musí vyplatit, ponechme stávající poplatky za komunální odpad

Četnější a lépe dostupné popelnice na tříděný odpad včetně biologické složky, by měly zajistit menší objem zbytkového komunálního odpadu. Z tohoto důvodu nevidíme důvod pro případné navýšení poplatků za komunální odpad v Klatovech, což by mohlo vést ke vzniku černých skládek, naopak by se zde otevřel prostor ke zvážení nutnosti jejich stávající výše.

Podpora spolků a občanské společnosti prospěšných životnímu prostředí

Veškeré tyto spolky či aktivity z řad jednotlivých občanů je nutné podpořit. Ať už se jedná o společnou diskuzi k této problematice či podporu jakýchkoliv společenských akcí vedoucích ke zlepšení životního prostředí v našem městě (např. akce Ukliďme Česko apod.).